YASY, Selva & Agua

Campings en San Martin, provincia de Misiones

» » » YASY, Selva & Agua

YASY, Selva & Agua
YASY, Selva & Agua
Descripción:

YASÝ se concibe como un camping de tipo de agreste, donde podrán disfrutar de avistamiento de flora y fauna autóctona, senderos y la posibilidad de recorrer el caudaloso arroyo, a través de sus paseos en kayak.

Dirección: Ruta Provincial 103, Puente A° Mártires
Localidad: San Martin (Provincia de Misiones)
Teléfono: 3764895928

Enviar un correo electrónico al establecimiento. Visitar el sitio web del establecimiento.

Libro de Visitas: YASY, Selva & Agua

No hay comentarios aun

¿Visitaste YASY, Selva & Agua?

Completá el formulario y dejanos tu comentario sobre YASY, Selva & Agua

Usá este espacio solo para dejar comentarios sobre el YASY, Selva & Agua, luego de haber visitado el mismo. Si querés realizar una consulta a YASY, Selva & Agua utilizá los medios de contacto arriba detallados.

Advertencia: Los comentarios deben cumplir ciertas reglas: a) no omitir ningún campo ni mentir en los datos consignados en el formulario, b) no hacer referencias ofensivas hacia el dueño o personal de YASY, Selva & Agua c) no se admiten malas palabras, insultos ni descalificaciones generales y los textos deben guardar el debido respeto y ser precisos y concretos; y finalmente d) si el comentario es negativo, dejar consignado qué vio de positivo en el lugar. Es decir se pide buena educación y equilibrio. Los datos que se le solicitan son a los efectos de impedir el uso indebido de este espacio que se le ofrece, y porque el propietario tiene derecho a replicar su posición y, como es usual en estos casos, se reserva los derechos a iniciarle acciones si lo considera conforme a sus derechos.

Ejemplo: No se publicará un comentario que tenga las siguiente expresiones: "son unos estafadores con lo que cobran". Sí lo será si dice "nosotros estuvimos en tal fecha, X personas y nos cobraron $ X, que a nuestro juicio, es MUY CARO”

Su comentario estará sujeto a moderación durante al menos 72 hs. y aún publicado el mismo ACAMPANTE.com se deja expresa constancia de que no se responsabiliza por lo que usted escriba en el mismo.

Aclaración: Para consultas o reservas este no es el lugar, hágalo oprimiendo el botón de "Enviar un correo electrónico al establecimiento." que se encuentra arriba.

Nombre y Apellido

DNI (no será publicado)

Teléfono (no será publicado)

E-Mail

Provincia

Localidad

Fecha en que visitó el

Comentario

Anunciá en ACAMPANTE.com